Tehran 
07:20
 Semnan 
08:56
 Damghan 
10:07
 Shahrud 
10:52
 Neyshabur 
14:09
 Mashad 
15:45