Mashad 
06:00
 Neyshabur 
06:46
 Shahrud 
09:39
 Damghan 
10:12
 Semnan 
11:26
 Varamin 
12:51
 Tehran 
13:50