Mashad 
06:00
 Neyshabur 
06:53
 Shahrud 
09:49
 Semnan 
11:41
 Varamin 
13:11
 Tehran 
14:10