Tehran 
00:55
 Semnan 
03:22
 Damghan 
05:17
 Shahrud 
06:08
 Azadur 
07:46
 Neqab 
08:28
 Sabzevar 
09:06
 Neyshabur 
09:53
 Mashad 
11:30