Tehran 
19:25
 Karaj 
20:00
 Qazvin 
21:22
 Takestan 
21:47
 Khorramdarreh 
22:27
 Zanjan 
23:28
 Mianeh 
01:39
 Khorasanak 
02:48
 Maragheh 
04:40
 Ajabshir 
05:22
 Tabriz 
08:30
 Sharafkhaneh 
09:48
 Salmas 
11:30