Tehran 
18:00
 Karaj 
18:35
 Qazvin 
20:09
 Takestan 
20:34
 Khorramdarreh 
21:11
 Zanjan 
22:15
 Mianeh 
00:30
 Khorasanak 
01:39
 Maragheh 
03:31
 Ajabshir 
04:13
 Azadshahr 
05:13
 Tabriz 
06:25