Tabriz 
14:05
 Zarei 
14:24
 Azarshahr 
14:59
 Ajabshir 
15:45
 Maragheh 
16:30
 Atash Bagh 
17:44
 Khorasanak 
18:23
 Mianeh 
19:35
 Mianeh 
20:33
 Zanjan 
21:49
 Khorramdarreh 
22:52
 Takestan 
23:26
 Takestan 
23:45
 Qazvin 
00:02
 Abyek 
00:41
 Hashtgerd 
00:53
 Karaj 
01:18
 Tehran 
02:57
 Garmsar 
04:34
 Semnan 
05:54
 Damghan 
07:30
 Shahrud 
08:24
 Neqab 
10:44
 Neyshabur 
12:47
 Mashad 
14:25