Mashad 
06:30
 Neyshabur 
07:55
 Neqab 
09:17
 Shahrud 
11:49
 Damghan 
12:29
 Semnan 
14:29
 Varamin 
16:21
 Tehran 
17:40
 Karaj 
18:36
 Hashtgerd 
19:07
 Qazvin 
19:59
 Takestan 
20:34
 Khorramdarreh 
21:29
 Zanjan 
22:46
 Mianeh 
00:35
 Khorasanak 
01:45
 Maragheh 
03:42
 Ajabshir 
04:19
 Azarshahr 
05:19
 Tabriz 
06:20