Mashad 
01:00
 Neyshabur 
02:28
 Neqab 
04:11
 Shahrud 
07:06
 Damghan 
07:48
 Semnan 
09:30
 Tehran 
12:32
 Karaj 
13:47
 Hashtgerd 
14:19
 Abyek 
14:30
 Qazvin 
15:35