Karaj 
16:20
 Tehran 
17:15
 Semnan 
20:05
 Damghan 
21:40
 Shahrud 
22:35
 Neyshabur 
02:13
 Mashad 
04:00