Karaj 
16:00
 Tehran 
17:05
 Semnan 
19:42
 Damghan 
21:41
 Shahrud 
22:35
 Neqab 
00:55
 Neyshabur 
02:20
 Mashad 
04:00