Mashad 
23:59
 Neyshabur 
01:33
 Shahrud 
05:56
 Damghan 
06:38
 Semnan 
08:22
 Tehran 
11:24
 Karaj 
12:45