Mashad 
20:15
 Neyshabur 
21:30
 Neqab 
22:52
 Shahrud 
01:24
 Damghan 
02:04
 Semnan 
03:44
 Varamin 
05:56
 Tehran 
06:58
 Karaj 
08:20