Mashad 
21:45
 Neyshabur 
23:10
 Neqab 
00:32
 Shahrud 
03:04
 Damghan 
03:44
 Semnan 
05:46
 Varamin 
07:39
 Tehran 
08:45
 Karaj 
10:00