Kashan 
02:53
 Shiraz 
15:30
 Eghlid 
18:58
 Abadeh 
19:38
 Shahreza 
20:57
 Tehran 
06:30