Esfahan 
15:45
 Kashan 
19:55
 Tehran 
23:20
 Semnan 
02:02
 Shahrud 
04:47
 Neyshabur 
08:25
 Mashad 
10:15