Mashad 
16:30
 Neyshabur 
18:03
 Shahrud 
21:47
 Semnan 
00:08
 Tehran 
02:53
 Kashan 
05:56
 Esfahan 
10:35