Sangi 
00:27
 Naser Abad 
02:48
 Chah Khavar 
04:31
 Tehran 
19:40
 Qom-Mohammadyeh 
21:31
 Dehnar 
22:12
 Kashan 
22:40
 Badrud 
23:27
 Zavareh 
23:58
 Nain 
01:00
 Ardekan 
01:58
 Meybod 
02:15
 Yazd 
03:18
 Bafgh 
05:40
 Siriz 
06:59
 Zarand 
08:08
 Kerman 
09:30