Kerman 
16:00
 Zarand 
16:55
 Siriz 
18:01
 Bafgh 
19:30
 Bahram-e Gur 
19:50
 Mehrdad 
20:20
 Chah Khavar 
21:16
 Yazd 
22:16
 Naser Abad 
22:38
 Meybod 
23:12
 Ardekan 
23:30
 Nain 
00:34
 Zavareh 
01:38
 Badrud 
02:17
 Kashan 
03:06
 Qom-Mohammadyeh 
04:10
 Tehran 
06:30