Badrud 
00:29
 Kerman 
14:25
 Zarand 
15:20
 Siriz 
16:26
 Bafgh 
17:55
 Chah Khavar 
19:06
 Rakhsh 
19:35
 Yazd 
20:15
 Naser Abad 
20:37
 Meybod 
21:29
 Ardekan 
21:47
 Zavareh 
23:57
 Kashan 
01:16
 Qom-Mohammadyeh 
02:20
 Tehran 
04:20