Tehran 
11:00
 Kashan 
13:46
 Yazd 
18:31
 Zarand 
23:07
 Kerman 
00:37
 Bam 
03:06
 Fahraj 
04:06
 Zahedan 
08:35