Tehran 
11:00
 Kashan 
13:56
 Yazd 
18:23
 Zarand 
23:13
 Kerman 
00:43
 Bam 
03:07
 Fahraj 
03:44
 Zahedan 
08:25