Zahedan 
14:00
 Fahraj 
17:47
 Bam 
18:32
 Kerman 
21:47
 Zarand 
23:04
 Yazd 
04:00
 Kashan 
09:03
 Tehran 
12:20