Kaheh 
04:57
 Tehran 
12:30
 Qom-Mohammadyeh 
14:25
 Kashan 
15:40
 Badrud 
16:28
 Zavareh 
17:00
 Nain 
18:03
 Ardekan 
19:03
 Meybod 
19:20
 Yazd 
20:21
 Chah Khavar 
21:35
 Bafgh 
22:46
 Ahmadabad 
00:57
 Khatun Abad 
02:12
 Sirjan 
03:07
 Tazraj 
05:52
 Zadmahmoud 
06:31
 Fin 
07:16
 Bandar Abbas 
08:35