Tehran 
15:20
 Varamin 
15:35
 Pishva 
15:46
 Garmsar 
16:55