Garmsar 
08:40
 Pishva 
09:13
 Varamin 
09:25
 Tehran 
10:25