Tehran 
17:30
 Pishva 
18:11
 Varamin 
18:25
 Garmsar 
19:05