Garmsar 
06:10
 Pishva 
06:43
 Varamin 
07:19
 Tehran 
07:55