Gorgan 
03:30
 Bandar Torkaman 
03:57
 Bandar Gaz 
04:29
 Behshahr 
05:26
 Sari 
06:40
 Qaemshahr 
07:08
 Shirgah 
07:31
 Zirab 
07:53
 Pole-e Sefid 
08:35