Pole-e Sefid 
13:00
 Zirab 
13:13
 Shirgah 
13:37
 Qaemshahr 
14:02
 Guni-ye Bafi 
14:09
 Sari 
14:45
 Neka 
15:15
 Behshahr 
15:39
 Bandar Gaz 
16:16
 Bandar Torkaman 
16:48
 Gorgan 
17:50