Zirab 
05:20
 Pole-e Sefid 
05:25
 Shirgah 
05:41
 Qaemshahr 
06:16
 Sari 
06:44
 Behshahr 
07:38
 Bandar Gaz 
08:15
 Bandar Torkaman 
08:47
 Gorgan 
10:00