Pole-e Sefid 
05:00
 Zirab 
05:13
 Shirgah 
05:55
 Qaemshahr 
06:20
 Guni-ye Bafi 
06:27
 Sari 
06:48
 Neka 
07:18
 Behshahr 
07:45
 Bandar Gaz 
08:22
 Bandar Torkaman 
08:54
 Gorgan 
10:00