Zirab 
14:55
 Pole-e Sefid 
15:00
 Shirgah 
15:16
 Qaemshahr 
15:41
 Sari 
16:09
 Behshahr 
17:06
 Bandar Gaz 
17:57
 Bandar Torkaman 
18:29
 Gorgan 
19:45