Garmsar 
05:20
 Pishva 
05:53
 Varamin 
06:29
 Tehran 
07:05