Garmsar 
15:15
 Tehran 
15:15
 Pishva 
15:56
 Varamin 
15:54