Garmsar 
17:55
 Pishva 
18:28
 Varamin 
19:04
 Tehran 
19:40